HPV Types, Diseases They Cause, Frequency of Genital Wart & Cervical Cancer in Turkey

1. HPV Types and Diseases They Cause

The HPV types at the lower cervical section are divided into two categories according to their relationship with the development of cancer: LOW-RISK HPVs that are not related to cancer and HIGH-RISK HPVs that have a direct relation with cancer.

*High Risk HPVs: are the group that cause pre-cancer lesions and cancer around the cervical area, including types 16-18. These are called the oncogenic HPVs. Other high-risk HPV types are; 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 and 82.

*Low Risk HPVs cause simple skin lesions such as warts, including 6-11. Other low-risk HPV types are; 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72 and 81.

HPV Tipleri ve Hastalıklar

2. HPV Types, Cervical Cancer, Genital Wart Frequency

According to research carried out by World Health Organization, the frequency of sexually active individuals contacting HPV is around 50%. (Centers for Disease Control and Prevention. Rockville, Md: CDC National Prevention Information Network; 2004.) Subsequently, it is a very common virus.

According to data from the US government, every year 5,5 million people are infected with sexually transmitted HPV. The group with highest HPV infection rates are individuals under the age of 25. It is estimated that, the rate of people infected with HPVs in general public is between 11%-25%.

The only study about the types of HPV encountered in Turkey was a 2009 study, conducted by Usubüstün Hoca. (Int J Gynecol Pathol. 2009 Nov;28(6):541-8.). The types detected through this research are in line with other studies conducted around the world.

Research found that, the rate in cervical cancer is directly a resultant of HPV 16 and HPV 18 is 75.4%. These types are followed by HPV 45 and 31. This disposition is also in line with other countries.

On the other hand, there is a strong link between different types of cancer (especially cervical cancer) and HPV. It should be noted that, the link between HPV and cervical cancer, is stronger than the link between tobacco consumption and lung cancer.

Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan Ders ve Konuşma Slaytlarından

Source: Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan’s Lecture & Presentation Slides

3. Frequency of Cervical Cancer in Turkey

Unfortunately, there is no clear or objective statistics about cervical cancer’s frequency in Turkey. According to data from GLOBOCAN 2008, the frequency of cervical cancer development is 4.2 in 100.000. This rate was established by using very limited data. According to this information, in 2008 the number of newly diagnosed cervical cancer patients were 1443 and 556 people lost their lives due to this disease in Turkey.

Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan Ders Slaydı Globocan 2008 Verileri

Source: Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan’s Lecture Slides,
Globocan 2008 Data

But it is hard to say that this data is very accurate. While some doctors claim that the rates of cervical cancer are decreasing, 1999 data released by Health Ministry of Turkey shows that the frequency of cervical cancer was 0.9 in 100.000. According to Globocan data, this rate is 4.2 in 100.000 around the globe, which quadruples the rate in Turkey!

Frequency of Genital Warts (Condyloma) in Turkey

The risk of Genital Warts or condyloma to cause cervical cancer is very low. Between 90%-97% of warts are caused by HPV types 11 or 6. For this reason, generalizing exceptions (such as non-healing or growing genital warts) are meaningless unless they are part of an academic research.

A recently published study shows that the frequency of genital warts in Turkey is at alarming rates. ( Asian Pac J Cancer Prev. 2011;12(9):2397-400) The research is conducted with 4 million cases in 81 cities through Cancer Early Diagnosis, Monitoring & Education Centers.

According to this research, the frequency of genital warts in Turkey is 154 in 100.000. The recurrence rates of the disease are between 15%-37%. This data shows that the rate in which new patients are diagnosed are 15 to 37 in 100.000. These are very serious numbers!

Don’t think that Istanbul or Izmir are the cities genital warts are most commonly diagnosed. The frequency of genital warts are highes in Kırşehir, followed by Kütahya.

13 Kasım 2013 tarihinde Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 13 Nisan 2018 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.

Paylaş

HPV Tipleri, Neden Olduğu Hastalıklar, Türkiye’de Genital Siğil ve Rahim Ağzı Kanseri Sıklığı

HPV Tipleri, Neden Olduğu Hastalıklar, Türkiye’de Genital Siğil ve Rahim Ağzı Kanseri Sıklığı

1. HPV Tipleri ve Neden Oldukları Hastalıklar

Alt genital bölgede kanserle ilgisi olup olmamasına göre genital HPV tipleri iki ana grupta değerlendirilmektedirler:  kanserle ilişkilendirilmeyen DÜŞÜK RİSKLİ ve kanserle ilişiklendirilen YÜKSEK RİSKLİ HPV’ler.

*Yüksek Riskli HPV: Tip 16-18 başta olmak üzere  rahim ağzında kanser öncüsü lezyona veya kansere yol açan gruptur. Karsinojenik HPV diye de adlandırılmaktadırlar. Diğer yüksek riskli HPV tipleri ise; HPV Tİp  31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 ve 82 ‘dir

*Düşük Riskli HPV: Tip 6-11 gibi siğil gibi basit cilt lezyonlarına yol açan HPV lerdir. Diğer düşük riskli HPV tipleri ise; 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72 ve 81 ‘dir.

HPV Tipleri ve Hastalıklar

2. HPV Tipleri, Rahim Ağzı Kanseri, Genital Siğil Sıklığı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı araştırmalara göre cinsel aktif insanların en az %50’si bir şekilde HPV ile karşılaşmaktadır (Centers for Disease Control and Prevention. Rockville, Md: CDC National Prevention Information Network; 2004.) Dolayısıyla son derece yaygın bir virüstür.

Amerika Birleşik Devletleri verilerine göre her sene 5,5 milyon kişi seksüel yolla bulaşan HPV ile infekte olmaktadır. En yüksek HPV enfeksiyonu saptanan grup 25 yaşaltı gruptur. Toplumda kansere yol açabilen HPV tipleri ile enfekte olanların oranı %11-25 olduğu tahmin edilmektedir.

Türkiye’de görülen HPV tipleri ile ilgili tek çalışma Usubüstün Hoca’nın 2009 yılında yayınlanan araştırmasıdır (Int J Gynecol Pathol. 2009 Nov;28(6):541-8.). Bu araştırmada saptanılan tipler dünyada yapılan diğer çalışmalar ile uyumludur.

Araştırmada rahimağzı kanseri olgularında saptanan HPV 16 ve HPV 18 tiplerinin toplamı %75.4’dür. Sonra en sık Tip 45 ve 31 gelmektedir ki bu dağılımlarda diğer ülkeler ile benzerdir.

Diğer taraftan HPV ve farklı kanserler arasında, özellikle rahim ağzı kanseri arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Unutmamak gerekir ki, rahim ağzı kanseri HPV arasındaki ilişki, akciğer kanseri ile tütün arasında ki bağlantıdan daha kuvvetlidir.

Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan Ders ve Konuşma Slaytlarından

Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan Ders ve Konuşma Slaytlarından

3. Türkiye’de Rahim Ağzı Kanseri Sıklığı

Ülkemizde rahim ağzı kanseri sıklığı konusunda net ve objektif bilgi ne yazık ki bulunmamaktadır. GLOBOCAN 2008 verilerine göre, rahim ağzı kanseri insidansı (sıklığı) 4.2/100.000’dir. Bu oran kısıtlı bir veri elde edilerek sağlanmıştır. Buna göre 2008 yılında yeni 1443 rahimağzı kanseri hastası saptanmış ve bu hastalıktan ülkemizde 556 kişi hayatını kaybetmiştir.

Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan Ders Slaydı Globocan 2008 Verileri

Prof.Dr.Süleyman Engin Akhan Ders Slaydı
Globocan 2008 Verileri

Ancak bu verilerin çok doğru olduğu söylenemez. Örneğin bazı hocalarımız rahim ağzı kanserinin azaldığını söylerken 1999 yılında Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde sıklık 0.9/100.000 (yüzbinde 1) saptanırken, GLOBOCAN verilerine göre 10 yıl sonra bu oran 100.000’de 4.2’ye yani 4 katına çıkmış durumdadır!

Türkiye’de Genital Siğil (Kondilom) Sıklığı

Genital Siğil veya kondilom’un rahim ağzı kanserine neden olma riski son derece düşüktür. Siğillerin %90-97 si HPV Tip 11 veya Tip 6 ile gelişir. O nedenle özel durumlar (örneğin geçmeyen ve giderek büyüyen genital siğiller gibi…) tipleme yaptırmak, akademik çalışmalar dışında ANLAMSIZDIR!

Türkiye’de genital siğil sıklığı için sadece yeni yayınlanan son derece önemli bir araştırma problemin ciddi boyutlarda olduğunu göstermektedir( Asian Pac J Cancer Prev. 2011;12(9):2397-400) Çalışma 81 ilden KETEM’lerden elde edilen ve 4 milyon olgu değerlendirilerek elde edilmiştir.

Bu araştırmaya göre ülkemizde genital siğil sıklığı 154/100.000’dir. Hastalığın tekrar etme olasılığı %15-37 oranındadır. BU durumda her yıl yeni hasta görülme oranı 15 -37/100.000 dir. Bu oranlar çok ama çok ciddi rakamlardır!

Genital siğillerin en sık görüldüğü iller zannetmeyin ki İstanbul İzmir falan J En sık görülen ilimiz Kırşehir ve onu 2. Sırada Kütahya izlemektedir.

13 Kasım 2013 tarihinde Prof. Dr. Süleyman Engin Akhan tarafından yayınlanmış ve 02 Ağustos 2016 tarihinde de son güncelleme yapılmıştır.

Paylaş